Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van tafeltennisvereniging HTC de leden van de vereniging alsmede de ouders/verzorgers van de minderjarige leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden zal worden op woensdag 14 juni 2017. Aanvang 20.00 uur, in het clubgebouw aan de Lutulistraat 142 in Hoofddorp.

Agenda

1.   Opening

2.   Vaststellen agenda

3.   Mededelingen

4.   Goedkeuring notulen vorige ALV

5.   Ingezonden stukken

6.   Stand van zaken

7.   Begroting 2017/2018

8.   Bestuurssamenstelling*

9.   Ledenwerving/ledenstand

10.  Club van 25

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

* Ad 8 Robert van der Wateren en Gerard Evers zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur zal op de ALV nieuwe kandidaten presenteren om het bestuur weer op sterkte te brengen. Andere geïnteresseerden voor een plaats in het bestuur kunnen zich melden bij een bestuurslid.